plen

Wikipedia i otwarte repozytoria naukowe – w jaki sposób mogą korzystać ze wzajemnej współpracy? Co zyskuje Wikipedia, a co repozytorium? W serwisie Otwarta Nauka został opublikowany artykuł na ten temat. Repozytoria naukowe nie od dziś mają problemy z widocznością w Internecie. A deponowane tam materiały to przede wszystkim recenzowana literatura naukowa, należąca do grupy najbardziej wiarygodnych tekstów dostępnych online.

Read More

Wybrane artykuły, książki, rozprawy naukowe, raporty i ekspertyzy doktorantów oraz pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej będą udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego. Uczelnia uruchomiła repozytorium instytucjonalne (oPUB), którego celem jest promocja, upowszechnianie i przechowywanie utworów naukowych i dydaktycznych w formie elektronicznej. 

Read More

Kolejne wydawnictwo naukowe zaczyna wdrażać model  otwartego dostępu. Tym razem Nature Publishing Group uruchomiła nową platformę Open Access – Scientific Reports, na której są publikowane i udostępniane bez żadnych ograniczeń prace z zakresu nauk przyrodniczych. Wszystkie artykuły są oznaczone ikonką „OPEN”, dostępne w formacie HTML oraz do pobrania w formacie PDF.

Read More