plen

W ramach Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z przedstawionym 8 marca przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej projektem stanowiska rządu RP na temat projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej omawiała ten projekt na posiedzeniu 9 marca. Projekt stanowiska rządu RP spotkał się z naszym szczególnym zainteresowaniem również dlatego, że wzięto […]

Read More

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami projektu Rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Koalicja Otwartej Edukacji, która wielokrotnie była społecznym partnerem MNiSW, przygotowała opinię. Wyrażamy nasze zaniepokojenie z powodu pominięcia wśród kryteriów i parametrów branych pod uwagę w ocenie jednostek, aktywności związanych z otwieraniem zasobów nauki. MNiSW przygotowało w roku 2015 dokument Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, powołując się w tym względzie […]

Read More

Ruszyły publiczne konsultacje w sprawie tzw. prawa panoramy – czyli prawa do publikowania fotografii utworów wystawionych przy drogach publicznych bez konieczności uzyskiwania zgód ze strony właścicieli praw do tych utworów. Formularz konsultacyjny może wypełnić każdy, kto chce w imieniu instytucji lub jako osoba prywatna. Im więcej osób wypełni w kierunku zachowania tego prawa – tym większa szansa, że Komisja Europejska będzie skłonna to prawo […]

Read More

Do 9 lutego Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadziło konsultacje społeczne darmowego podręcznika dla trzecioklasistów „Nasza szkoła”. Dotychczas ukazały się dwie części pierwszej odsłony podręcznika do edukacji zintegrowanej oraz pierwsza część podręcznika do matematyki. KOED już raz interweniował w sprawie otwartości obu podręczników, zbierając 225 podpisów pod petycją do MEN, w której zwróciliśmy się do Minister o zapewnienie pełnej otwartości rządowego podręcznika i pisząc stanowisko, w którym sygnowaliśmy niepełną realizację […]

Read More

Do 6 września trwają konsultacje społeczne projektu ,,Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”. Dokument prezentuje politykę dotyczącą otwartego dostępu (open access) oraz zawiera propozycje zaleceń dla MNiSW, instytucji finansujących badania, jednostek naukowych i uczelni w zakresie wdrażania otwartego dostępu. Zespół KOED zajmujący się otwartą nauką brał udział w tworzeniu tego dokumentu i dołożył starań, aby dokument zawierał jak najwięcej punktów […]

Read More

Creative Commons Polska rozpoczyna proces konsultacji tłumaczenia tekstu prawnego wersji 4.0 licencji Creative Commons. Do 31 sierpnia 2015 r. CC PL czeka na opinie i uwagi głównie od osób na co dzień korzystających z licencji. Dzięki otrzymanym uwagom będzie można opracować zrozumiały i przystępny dla każdego polski tekst licencji. Aby wziąć udział w procesie konsultacji należy pobrać tłumaczenie licencji 4.0 ze strony Creative Commons […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji w pełni popiera “Plan wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument wyjściowy do dyskusji nad wdrożeniem polityki otwartości względem treści naukowych w Polsce.  Plan przedstawia niezbędny, a dotychczas niezrealizowany element reformy systemu nauki w Polsce. W 2010 roku opublikowaliśmy “Rekomendacje otwartości dla świata nauki”, postulując otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych, w których sygnowaliśmy […]

Read More

Zgodnie z zapowiedziami KE ws. planów na rok 2014, ruszyły konsultacje społeczne nad koncepcją Science 2.0 czyli nowymi trendami w prowadzeniu badań. Zachęcamy polskich naukowców do udziału w konsultacjach. Pojęciem ‚Science 2.0′ określamy trwającą ewolucję w podejściu do badań i sposobu organizacji samej nauki, które są spowodowane technologiami oraz globalizacją społeczności naukowej. Zmiany te mają wpływ na cykl badawczy, od momentu zainicjowania badań do etapu publikacji wyników. Konsultacje mają 3 główne cele: ocena stopnia świadomości […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) pragnie odnieść się do przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu zmian w Ustawie o systemie oświaty, który trafił do konsultacji społecznych 19 lutego 2014 r. W pełni popieramy działania MEN zmierzające do zwiększenia dostępności materiałów edukacyjnych oraz ograniczenia wysokich kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przez rodziców. Naszym zdaniem maksymalna skuteczność takiej polityki może być zapewniona poprzez ingerencję w dotychczasowe prawnoautorskie uwarunkowania modelu ich dystrybucji.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji zabrała głos w publicznych konsultacjach Komisji Europejskiej na temat reformy prawa autorskiego, które zakończyły się 5 marca 2014 roku. W swoim stanowisku  opowiedzieliśmy się za daleko posuniętymi zmianami – skróceniem okresu ochrony prawnoautorskiej praw majątkowych z lat 70 do – w pierwszym etapie – lat 50, wynikających ze zobowiązań konwencji berneńskiej, poszerzeniem i doprecyzowaniem zasad dozwolonego użytku osobistego i edukacyjnego, dążeniem do stanu, w którym każde niekomercyjne, edukacyjne […]

Read More