plen

Projekty Koalicjantów

Zebraliśmy w tym miejscu projekty promujące otwartość na różnych polach działania Koalicji. Są to zarówno inicjatywy realizowane wspólnie przez Koalicję, jak i projekty indywidualne poszczególnych członków Koalicji:

Edukacja Medialna

serwis edukacyjny zawiera ponad 200 scenariuszy zajęć, ćwiczeń i materiałów do edukacji medialnej, gotowych do wykorzystania w szkołach oraz w ramach zajęć prowadzonych w domach kultury i bibliotekach. Projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska.


Wolne Lektury

Biblioteka internetowa prowadzona od 2007 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. W jej zasobach znajduje się klasyka literatury polskiej i światowej, a także utwory współczesne udostępnione na wolnej licencji. Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj wiele lektur szkolnych, które są zalecane do użytku przez MEN. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach – HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków dostępnych w formatach MP3 i Ogg Vorbis. Audiobooki są również dostępne w formacie DAISY dostosowanym do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających trudności z czytaniem. Zasoby można bezpłatnie przeglądać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym.


Zabawnik

to zbiór 150 pomysłów, scenariuszy gier i zabaw dla dzieci, od wyliczanek poprzez gry planszowe, aż po teatr. Zabawnik dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. Powstał w ramach projektu „Słuchamy Polski” Fundacji Nowoczesna Polska. Zadanie realizowane na zlecanie Kancelarii Senatu w 2011 r.


Pracownia Otwierania Kultury

to inicjatywa Centrum Cyfrowego, wspierająca publiczną misję instytucji kultury poprzez przybliżanie otwartych cyfrowych zasobów dziedzictwa ich odbiorcom. Pracownia służy dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi. Ma formułę laboratorium, które gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i użytkowników, by wspólnie wypracowali innowacyjne i efektywne sposoby dzielenia się cyfrowymi zasobami kultury.


Spółdzielnia Otwartej Edukacji 

działa w ramach Centrum Cyfrowego i skupia się na wsparciu otwartej edukacji w polskiej szkole. SpołEd ma na celu budowanie i doskonalenie modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). W ramach projektu powstaje sieć nauczycieli, którzy zwiększają swoją wiedzę i kompetencje w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji, prawa autorskiego, Creative Commons i wolnych licencji. Zebrane doświadczenia i wypracowana metoda posłużą do stworzenia kursu internetowego, pokazującego otwartą edukację w praktyce.


Otwórz Książkę

to cyfrowa kolekcja polskich książek naukowych w otwartym dostępie. W kolekcji można znaleźć zarówno publikacje sprzed kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, jak również opublikowane w ostatnim czasie. Choć najwięcej pozycji dotyczy historii i socjologii, nie brakuje również pozycji z wielu innych dziedzin nauki. Książki dostępne są częściowo w modelu otwartego dostępu gratis, ale wiele z nich zostało udostępnionych na wolnych licencjach.Serwis prowadzony jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego pod honorowym patronatem Polskiej Akademii Nauk.


Otwarta Nauka

serwis powstał z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką otwartości w badaniach naukowych i edukacji. W serwisie można znaleźć najważniejsze informacje o bieżących wydarzeniach w tym obszarze. Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę znajdą w nim również obszerne analizy i poradniki, a także wywiady w formie pisemnej oraz wideo ze znaczącymi w świecie otwartej nauki postaciami z Polski i zagranicy. Część materiałów dostępna jest w języku angielskim. Serwis prowadzony jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.


Biblioteka Nauki

prowadzona w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, to platforma udostępniająca w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych wraz z ich metadanymi. Na początku lipca 2018 r. w Bibliotece Nauki było dostępnych w wersji pełnotekstowej ok. 850 czasopism ze wszystkich obszarów wiedzy i dziedzin nauki. Przeszukiwanie zasobów platformy jest proste i efektywne dzięki wyodrębnionym sekcjom: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych) oraz PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej). Obecność treści w Bibliotece Nauki znacznie zwiększa ich widoczność w Internecie, co przekłada się na łatwiejszy dostęp do nich dla zainteresowanych daną tematyką czytelników z całego świata.


Repozytorium CeON

prowadzone w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, to repozytorium otwartych publikacji naukowych. Teksty swojego autorstwa – takie jak artykuły, książki lub ich części, doktoraty czy materiały konferencyjne – może w nim udostępnić każdy polski naukowiec. Zasoby Repozytorium dostępne są bezpłatnie dla wszystkich, a ich pobranie nie wymaga uwierzytelnienia ani posiadania konta w serwisie. Wiele spośród tekstów objętych jest wolnymi lub otwartymi licencjami. Dzięki wymianie metadanych z serwisami zewnętrznymi, artykuły i książki znajdujące się w repozytorium są łatwe do odnalezienia dla zainteresowanych nimi czytelników np. za pośrednictwem Google Scholar. Według stanu na początek lipca 2018 r., w repozytorium znajdowało się ok. 14 tys. pozycji.


Repozytorium Otwartych Danych RepOD

prowadzone w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, to serwis udostępniający zbiory danych badawczych ze wszystkich dziedzin nauki. Każdy zarejestrowany użytkownik, który prowadzi działalność badawczą i chce w sposób otwarty udostępnić związane ze swoimi badaniami dane naukowe, może umieścić te dane w Repozytorium. Każdy zbiór danych otrzymuje numer DOI (Digital Object Identifier), co pozwala na jego jednoznaczną identyfikację, ułatwia cytowanie oraz umożliwia spełnienie wymagań dotyczących danych, jakie przed autorami coraz częściej stawiają czasopisma naukowe. Wiele zbiorów danych w Repozytorium dostępnych jest na otwartych lub wolnych licencjach, w tym na licencji CC0. Zbiory z Repozytorium pobrać może każda zainteresowana osoba, bez konieczności posiadania konta w serwisie.


Agregator CeON

prowadzony w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, jest wspólnym punktem dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów naukowych. Zapewnia ich większą widoczność w Internecie, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie. Jest zintegrowany z europejską infrastrukturą otwartej nauki OpenAIRE.


Platforma Otwartej Nauki

w ramach platformy prowadzonej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, realizowane są kompleksowe działania wspierające polskich badaczy i instytucje naukowe we wdrażaniu otwartych modeli dystrybucji wiedzy. Zespół PON opracowuje raporty i analizy poświęcone stanowi otwartości w naszym kraju; przedstawia rekomendacje i identyfikuje dobre praktyki. Szczególnie ważną częścią działalności PON są działania szkoleniowe, mające na celu przekazanie naukowcom wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi otwartej nauki. Obszar specjalizacji PON obejmuje otwarty dostęp do publikacji naukowych, otwarte dane badawcze oraz polityki otwartości.


OpenAIRE

to europejski projekt realizowany przez 50 partnerów ze wszystkich państw Unii Europejskiej i spoza niej. Ma na celu zwiększenie widoczności i możliwości ponownego wykorzystania wyników badań naukowych. Cele te realizuje poprzez rozbudowę europejskiej e-infrastruktury otwartej nauki oraz prowadzenie sieci Krajowych Biur Otwartego Dostępu (NOAD), które świadczą pomoc w zakresie przekazywania kompetencji i umiejętności. Polskim partnerem OpenAIRE jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.


Biuletyn EBIB

czasopismo open access – Czasopismo on-line, przeznaczone dla bibliotekarzy, specjalistów informacji oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką bibliotekarskiej profesji. Czasopismo udostępnia wszystkie swoje artykuły zgodnie z ideą open access, na otwartej platformie Open Journal Systems tzn. bez restrykcji i opłat na licencji CC Uznanie autorstwa. Wydawane jest przez Stowarzyszenie EBIB.


Wydawnictwa EBIB

Materiały Konferencyjne i Wydawnictwa Zwarte wydawane online przez Stowarzyszenie EBIB w modelu open access.


Portal Uwolnij Naukę

Stowarzyszenie EBIB oraz Centrum Cyfrowe prowadzą serwis informacyjny o otwartej nauce, w którym można znaleźć najświeższe informacje o polskich i zagranicznych inicjatywnych związanych z budowaniem otwartości w świecie nauki, polską bibliografię open access, kalendarium wydarzeń i wiadomości związane z coroczną imprezą Tygodniem Otwartej Nauki. W portalu są też porady dla studentów, naukowców, wydawców czy bibliotekarzy jak wspomagać ideę otwartości i co daje otwartość innym.


Platforma Czasopism Otwartych UMK

kilkadziesiąt tytułów czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu w modelu open access na dedykowanej platformie Open
Journal Systems.

EODopen na UMK

EODopen jest to międzynarodowy projekt europejskich bibliotek naukowych, w tym Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, który ma na celu nie tylko upowszechnić współczesne naukowe prace uczelni europejskich na platformach otwartych, ale i zbudować narzędzia wspomagania zarządzania prawami autorskimi podczas procesu digitalizacji oraz opracować scenariusze i procedury prawne dla tych procesów.


Rumak Repozytorium UMK

otwarte zasoby naukowe i edukacyjne zdeponowane przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

biblioteka cyfrowa udostępniająca w wersji cyfrowej zbiory instytucji nauki i kultury z województwa kujawsko-pomorskiego.


Repozytorium AMUR

W 2010 roku Uniwersytet Adama Mickiewicza uruchomił pierwsze w Polsce instytucjonalne repozytorium AMUR – platformę umożliwiającą internautom dostęp do publikacji naukowców. Obecnie AMUR oferuje dostęp do ponad 21 tysięcy obiektów cyfrowych, w tym: 78 czasopism naukowych UAM,  ponad 1700 doktoratów UAM,  ponad 230  książek Wydawnictwa Naukowego UAM, a także wydawnictw naukowych instytutów UAM, m.in. Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Filozofii UAM. AMUR oferuje także dostęp do ponad 1215 artykułów naukowych, ponad  906 rozdziałów z książek i ponad 84 materiałów konferencyjnych, materiałów dydaktycznych oraz tekstów niepublikowanych. Do połowy 2018 roku liczba pobrań wszystkich publikacji zarchiwizowanych w repozytorium przekroczyła 7 milionów. Od 2016 roku biblioteka prowadzi także kanał Twittera @AMUR_UAM.


Platforma otwartych czasopism naukowych UAM – PRESSto

W 2014 roku Biblioteka Uniwersytecka uruchomiła platformę otwartych czasopism naukowych UAM – PRESSto w systemie Open Journal Systems. Obecnie w PRESSto ukazuje się 66 tytułów czasopism Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.


Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne

projekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) przygotowanych przez pracowników, doktorantów i studentów tej uczelni. Pomysłodawcą, twórcą i administratorem samego serwisu jest Centrum e-Learningu AGH. Zasoby OpenAGH są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska. Serwis jest dostępny w wersji beta, dlatego w niektórych przypadkach można spotkać jeszcze zapis o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich.


Open AGH e-podręczniki akademickie

e-podręczniki do fizyki i matematyki i chemii, których autorami są pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a recenzentami pracownicy naukowo-dydaktyczni innych ośrodków akademickich. Obok treści e-podręczników, razem z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy platformę do publikowania, recenzji i korzystania z e-podręczników online oraz w wybranych formatach (na urządzenia mobilne, do druku, otwartych do modyfikacji). E-podręczniki AGH są budowane z modułów – małych cegiełek wiedzy. W praktyce oznacza to, że można tworzyć własne e-podręczniki poprzez elastycznie łącząć dostępne moduły lub modyfikując istniejące e-podręczniki. Samodzilenie zbudowany materiał zgodnie z programem przedmiotu można udostępnić w ramach portalu, wysłać studentom link lub ściągnięty plik. Dzięki licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 e-podręczniki można dowolnie wykorzystywać logowania i rejestracji – pobierać w różnych formatach, kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, dostosowywać do swoich celów edukacyjnych.


Wikipedia

wielojęzyczna internetowa encyklopedia, w której wszystkie materiały są publikowane na otwartych licencjach. Polskojęzyczna Wikipedia ma ponad 1,2 mln artykułów (dane na lipiec 2018). Jest największym zarówno w skali globalnej jak i polskiej, istniejącym projektem na otwartych licencjach zawierającym treści edukacyjne. Stowarzyszenie Wikimedia Polska wspiera twórców Wikipedii, prowadząc między innymi program grantowy i konkursy. Dzięki Wikigrantom wikipedyści uzyskują zwrot kosztów zakupu lub kopiowania książek. Dzięki konkursom otrzymują oni drobne upominki rzeczowe i wybrane rzetelne źródła informacji (książki, dostęp do baz naukowych itp.).


Wikisłownik

projekt siostrzany Wikipedii, wielojęzyczny internetowy słownik dostępny na otwartych licencjach. Jest to słownik uniwersalny, pełniący jednocześnie rolę słownika ogólnego dla danego języka, jak i słownika dla tłumaczy, a także słownika etymologicznego, ortograficznego, synonimów i antonimów itd. Celem Wikisłownika jest pełne opisanie wszystkich języków, zarówno istniejących, jak i martwych. Polskojęzyczna wersja Wikisłownika ma ponad 620 tys. haseł (dane na lipiec 2018). Stowarzyszenie Wikimedia Polska wspiera twórców Wikisłownika, refundując dostęp do internetowych słowników.


Wikiźródła

projekt siostrzany Wikipedii, zbiór tekstów źródłowych znajdujących się w domenie publicznej i nowszych, opublikowanych na wolnych licencjach. Ich celem jest utworzenie wolnej biblioteki tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń. Polskojęzyczne Wikiźródła zawierają ponad 180 tys. pozycji źródłowych na 630 tys. stron (dane na lipiec 2018). Stowarzyszenie Wikimedia Polska wspiera twórców Wikiźródeł, refundując digitalizację cennych źródeł.


Wikimedia Commons

zbiór zdjęć, grafik, w tym grafik 3D, dokumentów, prezentacji, schematów, filmów, muzyki i innych multimediów, z których wszystkie bez wyjątku są dostępne na wolnych licencjach. Zawiera 48 mln multimediów (dane na lipiec 2018). Stowarzyszenie Wikimedia Polska wspiera Wikimedia Commons, zachęcając partnerów instytucjonalnych do ładowania cennych multimediów w wysokiej jakości. W ten sposób pozyskano między innymi niemal 3,5 tys. zdjęć etnograficznej dokumentacji regionów Karpat oraz niemal 3 tys. reprodukcji i fotografii dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.


Otwarta Zachęta

portal prezentujący zasoby Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, takie jak dzieła z kolekcji, materiały edukacyjne, dokumentacje wystaw i wernisaży, wybrane teksty z katalogów i gazet towarzyszących wystawom, a także filmom.


Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji (SWOI)

projekt FWiOO zakłada opracowanie wzorcowych metod i narzędzi wczesnego formowania kompetencji informatyczno-technicznych w oświacie, wspieranej aktywnymi formami samokształcenia uczniów. Działania projektu mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności pracy zespołowej nad projektowaniem, tworzeniem i opisywaniem efektywnych implementacji programistycznych, elektronicznych i mechatronicznych jak też wyrobienie nawyku systematycznego dokumentowania osobistego rozwoju i dorobku w postaci e-portfolio, które w przyszłości służyć może jako dowód posiadania umiejętności istotnych dla gospodarki.


Platforma współpracy Spinacz

internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji rozwijana przez FWiOO. Celem projektu jest upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach w zakresie wolnego i otwartego oprogramowania, powstających w środowisku akademickim i intensyfikowanie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym. Nieodłącznym elementem celu projektu jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania. Projekt jest adresowany w głównej mierze do przedsiębiorców, uczelni wyższych, jednostek naukowo badawczych, pracowników naukowych i pojedynczych twórców oraz instytucji otoczenia biznesu mających swoje siedziby na terenie całego kraju.


Prawidłowe Przetargi Publiczne IT

projekt FWiOO obejmuje szereg działań o charakterze: edukacyjnym – cykl szkoleń dla pracowników instytucji publicznych; badawczym – ogólnopolskie badania na temat wykorzystywanego oprogramowania w urzędach administracji publicznej; informacyjnym – publikacja wydawnictw na temat prawnych i technologicznych aspektów zamówień publicznych na narzędzia informatyczne. W ramach projektu uruchomiony został serwis www.pppit.org.pl, którego celem jest zgromadzenie i udostępnienie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania przetargów na narzędzia informatyczne, wraz z podstawami prawnymi.