plen

Koalicjanci

Koalicja Otwartej Edukacji została założona przez 4 instytucje reprezentujące edukację i naukę: Fundację Nowoczesna Polska, ICM UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Z każdym rokiem do Koalicji przystępują kolejne instytucje i organizacje. Aktualna lista koalicjantów:

Fundacja Nowoczesna Polska
działa na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji, angażuje się w kształtowanie polityki edukacyjnej w Polsce. Wszystkie projekty służą realizacji jednego celu – żeby lektury szkolne, podręczniki i wszelkie materiały dodatkowe były dostępne za darmo przez internet. Jest członkiem założycielem Koalicji.
Tagi: edukacja, literatura, ngo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska  

polski partner Fundacji Wikimedia. Stowarzyszenie wspiera wspólne tworzenie wiedzy i dzielenie się nią ze wszystkimi użytkownikami internetu. Realizuje wiele projektów, których efekty udostępnia na wolnych licencjach. Jednym z najbardziej znanych jest Wikipedia. Jest członkiem założycielem Koalicji.
Tagi: edukacja, technologie, wiki

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Celem jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy oraz działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. Członek założyciel Koalicji.
Tagi: nauka, biblioteki

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Największy w Polsce ośrodek badawczy zajmujący się kwestiami Open Access i komunikacji naukowej. Jako centrum programu Biblioteki Wirtualnej Nauki ICM rozwija i udostępnia szeroką gamę publikacji, elektronicznych zasobów informacji i danych naukowych. Jest koordynatorem projekty SYNAT, partner instytucjonalny projektu Creative Commons Polska i członkiem założycielem Koalicji.
Tagi: nauka, Open Access, badania

Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
zmienia prawo pod kątem zapewnienia równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce. Organizuje szkolenia i doradza osobom niepełnosprawnym w ich niezależnym życiu. Propaguje pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację, wykorzystanie technologii, upowszechnia wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
Tagi:
edukacja włączająca, niepełnosprawni, dostępność, wykluczenie cyfrowe

ebibStowarzyszenie EBIB
Prężne stowarzyszenie bibliotekarzy działające od niedawna pod nową nazwą, ale od 10 lat wydające czasopismo otwarte Biuletyn EBIB oraz prowadzące ogólnopolski portal fachowy. Zrzesza bibliotekarzy działających na rzecz swojego środowiska zawodowego. Jego misją jest podnosić jakość pracy bibliotekarzy i specjalistów informacji.
Tagi
: nauka, biblioteki

Centrum Edukacji Obywatelskiej
jest niezależną instytucją edukacyjną.Współpracuje ze szkołami wdrażającymi nowe metody nauczania i oceniania, wspiera współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami.opracowuje szkolne programy i podręczniki z zakresu edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, scenariusze lekcji i propozycje zajęć pozalekcyjnych.
Tagi
: edukacja, media

Fundacja Nowe Media
Pracuje głównie z młodzieżą. Jej celem jest popularyzacja twórczej partycypacji młodzieży w mediach oraz rozwijanie dziennikarskich zainteresowań młodzieży poprzez wspieranie jej edukacji oraz zachęcanie do współtworzenia nowych mediów.
Tagi
: edukacja, szkoła, dziennikarstwo, ngo

Fundacja Orange
Włącza się w ważne społecznie inicjatywy, finansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu, a także działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży. Jej flagowym programem grantowym jest Akademia Orange.
Tagi: edukacja, kultura, Otwarte Zasoby Edukacyjne

Centrum Cyfrowe
Główny obszar działania to cyfrowy wymiar spraw publicznych w czterech kluczowych sferach: społeczeństwo, prawo, administracja, kultura i edukacja. Centrum wypełniło lukę ośrodka specjalizującego się w zagadnieniach związanych z budową społeczeństwa cyfrowego i wypracowującego praktyczne rozwiązania w tej dziedzinie. Partner instytucjonalny projektu Creative Commons Polska.
Tagi
: społeczeństwo cyfrowe, informacja publiczna, otwarte dane, otwarty rząd.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
to największa i najbardziej znana galeria sztuki współczesnej w Polsce. Od 2011 roku „uwalnia” swoje zasoby. Celem jest jak najszersze udostępnianie tworzonych przez galerię materiałów, a tym samym realizacja misji instytucji – upowszechnianie sztuki współczesnej i edukacja w tym zakresie.
Tagi: sztuka, edukacja artystyczna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
uczelnia techniczna, ma na koncie innowacyjne projekty edukacyjne bazujące na otwartych rozwiązaniach. W 2010 r. uruchomiła uczelniane repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych opracowywanych przez pracowników i studentów – Open AGH.
Tagi: nauka, edukacja, technologie, otwarte zasoby edukacyjne

Fundacja Liternet
NGOs mający na celu promocję i rozpowszechnianie literatury w internecie oraz udostępnianie przestrzeni w sieci do dyskusji o literaturze.
Tagi: literatura, domena publiczna, remix

Collegium Artium
niezależny, pozarządowy instytut naukowy o statusie fundacji. Prowadzi badania w dziedzinie nauk humanistycznych, wspiera kulturę i sztukę, rozwija międzynarodową współpracę naukową. Poprzez realizowane projekty wspiera otwartość w historii sztuki.
Tagi
: nauka, Open Access, badania, historia, sztuka

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
organizacja non-profit, którego celem jest promocja i wspieranie projektu OpenStreetMap na terenie Polski, ale także popularyzowanie idei wolnej kartografii oraz wykorzystania jej dla ogólnospołecznych celów takich jak popularyzacja wiedzy z zakresu geodezji i kartografii czy wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozpowszechniania ogólnodostępnych danych geograficznych.
Tagi: mapy, open source, wolna kartografia

Fundacja Kolonia Artystów
organizacja animacji kultury i sztuki niszowej awangardowej i niekomercyjnej. Fundacja zajmuje się głównie organizowaniem i wspieraniem inicjatyw: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i społecznych. funkcjonuje od 2001 i zawsze była istotnym miejscem na mapie działań artystycznych w Polsce.
Tagi: kultura, sztuka, animacja

soclab_bannerbig okragleFundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną we wrześniu 2011 roku. Działania skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego. Od października 2012 Fundacja buduje Regionalne Obserwatorium Kultury, wchodząc w skład ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury.
Tagi: nauka, badania, transfer wiedzy, kultura, partycypacja, współdziałanie międzysektorowe

instytut_kul_miejskiej_RGB_biale tloInstytut Kultury Miejskiej
jest inicjatorem i realizatorem programu Medialab Gdańsk. We współpracy z Creative Commons Polska i Centrum Cyfrowym wydał publikację „Otwartość w publicznych instytucjach kultury”, w ramach Akademii Orange Instytut prowadził projekt „Edulab – laboratorium lokalnych zastosowań mediów” (podsumowany publikacją „Laboratoria mediów”). Realizuje również cykl warsztatów „Zrób to sam 2.0”, którego jednym z efektów jest powstanie Fab Lab Trójmiasto.
Tagi: media, kultura, instytucje kultury

logo-umk_zlote2

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

od lat buduje w Polsce otwarte zasoby i aktywnie działa na rzecz otwartej nauki. Zasoby cyfrowe udostępnia w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w Repozytorium UMK rUM@K. Biblioteka wspomaga także swoją uczelnię w budowaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) i otwartych czasopism UMK, organizuje Tydzień Otwartej nauki i międzynarodowe konferencje open access. Od roku 2012 Biblioteka jest także członkiem międzynarodowej organizacji SPARC Europe, która działa na rzecz budowania nowych naukowych modeli publikacyjnych.
Tagi: otwarta nauka, open access, polityka

Do głównych zadań Fundacji „Klio” należy m.in. pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie badan naukowych dotyczących historii, aktywne wspieranie inicjatyw wspierających rozwój nauk humanistycznych oraz projekty digitalizacyjne wspierające humanistyczne badania naukowe. Fundacja angażuje się promowanie idei otwartej nauki, a zwłaszcza otwartego dostępu do treści naukowych.
Tagi: historia, edukacja, otwarta nauka, open access
 

IKP
Instytut Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW

wspiera otwarty dostęp do publikacji naukowych i podręczników akademickich. Współtworzy repozytorium UW. W 2012 roku Instytut przyjął politykę otwartego dostępu do treści naukowych, zachęcając tym samym pracowników do starań, by jak największa część ich dorobku znalazła się w otwartych repozytoriach.
Tagi: kultura, nauka, badania, open access

UAM_logo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jedna z najlepszych polskich uczelni działająca od lat na rzecz rozwoju otwartej nauki w Polsce. Współtworzy wraz z poznańskim środowiskiem akademickim Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową. W 2010 r. UAM uruchomił pierwsze w kraju repozytorium instytucjonalne AMUR. Stanowi ono platformę upowszechniającą dorobek pracowników naukowych oraz doktorantów uniwersytetu. AMUR prezentuje również  zawartość ponad 60 czasopism naukowych wydawanych na uczelni.
Tagi: open access, AMUR

ispanInstytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut naukowy, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania nad obszarem Słowiańszczyzny. Instytut prowadzi własny dział wydawniczy, dwa repozytoria (tematyczne i instytucjonalne), a także bibliograficzną bazę językoznawczą iSybislaw. W instytucie wychodzi osiem czasopism – wszystkie w otwartym dostępie.

Tagi: Słowiańszczyzna, slawistyka, badania, nauka, open access

logo-fundacja-otworz-sie-male-105Fundacja Otwórz się
prowadzi wiele działań otwartościowych i edukacyjnych promując wolną kulturę opartą o wzajemną wymianę i dostępność a także wolne licencje. Tworzy i wspiera środki komunikacji dla lokalnych grup społecznych i grup zainteresowań, nagrywa podkasty i nadaje transmisje z wydarzeń organizacji pozarządowych i kulturalnych. Wśród wielu działań dynamicznie rozwijane jest Wikiradio oraz portal podkasty.info. 
Tagi: Wikiradio, podcasty, wolna kultura

mhp cz-bMuzeum Historii Polski
przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Prowadzi działania edukacyjne i kształtuje nowoczesną wrażliwość patriotyczną, przyczynia się do kształtowania obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Muzeum Historii Polski dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski zgodnie z osiągnięciami nauki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i uczestniczy w debacie nad trudnymi kartami polskich dziejów.

Tagi: dziedzictwo kulturowe, historia, edukacja, open access, otwarta kultura, digitalizacja, otwarta nauka

BG-nnOśrodek Brama Grodzka – Teatr NN
jest samorządową instytucją kultury, która powstała w 1998 roku w Lublinie. Działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Od 2003 roku buduje bibliotekę cyfrowąencyklopedię regionalną. Jednym z ważnych elementów działalności instytucji jest ponowne wykorzystanie zdigitalizowanych materiałów. W 2010 roku ośrodek stworzył wirtualne makiety Lublina.

Tagi: Lublin, dziedzictwo kulturowe, historia, edukacja, remiks, medialab, open access

PrintPaństwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
najstarsze w kraju i jedno z największych muzeów etnograficznych w Europie. Posiada najbogatszy w Polsce zbiór etnograficznych muzealiów i archiwaliów. Obok organizacji wystaw stałych i czasowych, prowadzi bogatą działalność kulturalną i edukacyjną. Inicjuje działania otwartościowe, współpracując m.in. ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska (projekty: 2015-Rok obrzędowy z Wikipedią-dotacja MKiDN, 2016-2017 Etnografia Karpat- grant Wikimedia Foundation), których efekty – zdjęcia, materiały audio i video oraz artykuły publikowane są w zasobach Wikipedii i Wikimedia Commons. Z kolei Zespół Muzeum dla Dzieci w latach 2013-16 zrealizował 7 dużych dotowanych projektów kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży: Podziel się Polską 1 i 2. Praktykuj w kulturze, Uwolnić projekt, Wiano, O! Kolekcja, Patriotyzm codzienności-rzeczy niepospolite, których efekty ( publikacje, strony www, filmy, zdjęcia, scenariusze, pliki tekstowe) funkcjonują w sieci również w ramach otwartych zasobów.
Tagi: dziedzictwo, etnografia, otwarta kultura

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

od 2012 r. co roku aktywnie włącza się w promocję Otwartego Dostępu poprzez liczne szkolenia i warsztaty dla pracowników  i studentów UwB oraz w ramach obchodów Tygodnia Otwartej Nauki. Działania te związane są przede wszystkim z powstaniem i rozwojem Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB (od 2013 r.). Biblioteka angażuje się w Open Access Week organizują spotkania i debaty i webinary. Współpracuje z Fundacją SocLab nad rozwijaniem i promowaniem otwartego dostępu.
Tagi: open access, RUB

logo_fundacja_aktywizacjaFundacja Aktywizacja
od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych oraz realizuje projekty wspierające rozwój e-kompetencji. Wypracowane materiały udostępnia na otwartych licencjach. Promuje idee otwartości i dostępności wszelkich materiałów finansowanych ze środków publicznych.
Tagi: aktywizacja, niepełnosprawność, szkolenia

onRuch społeczny Obywatele Nauki
stawia sobie za cel inicjowanie merytorycznej dyskusji wokół spraw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, a także prowadzi społeczny monitoring działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie nauką i za jej finansowanie. Realizuje projekty służące popularyzacji nauki oraz zbliżaniu środowisk akademickich i nauczycielskich (Edu-Akcja). Działa na rzecz upowszechnia idei otwartej nauki i nauki obywatelskiej.
Tagi:nauka, badania, open access.

logo_ECS_jpegEuropejskie Centrum Solidarności
realizuje bogaty program promocji dziedzictwa Solidarności w Polsce i Europie, także program edukacji obywatelskiej oraz projekty kulturalne, naukowe i muzealne. ESC planuje udostępnić w internecie część swoich publikacji naukowych na wolnych licencjach, organizuje co roku konkurs na pracę naukową o Solidarności, którego efekty będą udostępnione także jako materiały otwarte.
Tagi: dziedzictwo kultury, historia, Solidarność.

bibliosfera.org-logoStowarzyszenie Bibliosfera.org
skupia dużą część swojej działalności na promocji otwartości i wolnych licencji w edukacji i nauce, zwracając uwagę na ich znaczenie w zawodowej praktyce bibliotekarskiej. Poza popularyzowaniem i edukowaniem na rzecz otwartej edukacji i nauki stowarzyszenie publikuje na wolnych licencjach tworzone przez siebie materiały, powstające m.in. w ramach organizowanych przez siebie proczytelniczych kampanii społecznych.
Tagi: biblioteka, open access, otwarta nauka

logo_culture_shock_eps-1Fundacja Culture Shock

polska organizacja, której celem jest propagowanie oraz promocja kultury i sztuki nowych mediów poprzez działania inter- i multidyscyplinarne w przestrzeni publicznej i społecznej. Fundacja wspiera w szczególności projekty artystyczne, których celem jest likwidacja wykluczenia społecznego i kulturowego, a także działa na rzecz wspierania lokalnej społeczności, koordynując działania Warszawskiej Drogi Kultury na Skarpie.
Tagi: kultura, sztuka

ulUniwersytet Łódzki
Od 2010 roku uczelnia aktywnie angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki. Prowadzi platformę Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, która gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników UŁ. Co roku również organizuje seminarium nt.: Open Access w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access.
Tagi: nauka, repozytorium, Open Access

PLUGPolska Grupa Użytkowników Linuxa
stowarzyszenie stawiające sobie za zadanie popularyzację GNU/Linuksa zarówno w środowiskach akademickich, jak i komercyjnych. PLUG współorganizację i koordynacje w Polsce Document Freedom Day, współorganizuje Improwizowany Kongres Wolnego Internetu i szereg działań przeciwko ACTA oraz Dni Wolnego Oprogramowania.
Tagi: open source, GNU, Linux

otwarte czStowarzyszenie Otwarte!
działa od lipca 2014 roku. Zajmuje się inicjowaniem działań otwartościowych w edukacji, nauce, kulturze i sztuce. Wspiera dialog między środowiskiem nauki i edukacji. Propaguje edukację obywatelską i pozaformalną. Główne projekty to Edu-Akcja, Sąsiedzi oraz Wiki Warszawa.
Tagi: edukacja obywatelska, edukacja pozaformalna, OZE

MIK-logoMałopolski Instytut Kultury
wspiera rozwój sektora kultury w Małopolsce. Promuje i twórczo wykorzystuje zasoby kulturowe regionu, dając mieszkańcom  możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze. Poprzez szkolenia oraz tworzenie sieci współpracy zachęca do dzielenia się doświadczeniami, używania nowych metod i narzędzi pracy oraz eksperymentowania.
Tagi: edukacja kulturowa, tożsamość regionalna, digitalizacja

szkolazklasa_fundacjaFundacja Szkoła z Klasą
powstała w 2015 roku, działając w oparciu o potencjał i doświadczenia programu Szkoła z Klasą – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich akcji społecznych, prowadzonej nieprzerwanie od 2002 roku. Fundacja kieruje się zasadą równego dostępu do dobrej jakości edukacji, która jest prawem każdego, oraz  prawem do powszechnej edukacji, które pełni kluczową rolę w rozwijaniu kompetencji XXI wieku oraz w kształceniu młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli.
Tagi: edukacja, technologie, kompetencji XXI

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

działa na rzecz wspierania i podejmowania skutecznych działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej, w tym również rzadko dostrzeganego zjawiska tak zwanej „łagodnej przemocy”. Dba o przełamywanie kulturowych stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie, a także edukuje w zakresie etapowości rozwijania kluczowych umiejętności poznawczych.

Akademia Leona Koźmińskiego

jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. W zakresie otwartości ALK wydaje w wolnym dostępie wszystkie swoje czasopisma: www.mbace.eu, www.krytykaprawa.pl, www.coachingreview.pl, www.decyzje.pl, https://tamarajournal.com/index.php/tamara oraz prowadzi repozytorium artykułów i książek udostępnionych na licencji CC-NC-ND: repozytorium.kozminski.edu.pl.

Fundacja Katalyst Education
misją organizacji jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów w Polsce poprzez tworzenie darmowych, cyfrowych, otwartych, wysokiej jakości narzędzi edukacyjnych i dostarczanie usług wspierających optymalne ich wykorzystanie. Fundacja realizuje projekt Pi-stacja z darmowymi wideolekcjami z matematyki, chemii i fizyki oraz rozwija darmowe, interaktywne narzędzie doradztwa zawodowego – Mapę Karier.

Fundacja OpenStax Poland
wydaje darmowe, cyfrowe podręczniki akademickie, by obniżyć studentom koszty nauki i ułatwić im dostęp do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych. Pierwszym z podręczników wydanym przez OpenStax Poland jest „Fizyka dla szkół wyższych”, która powstała we współpracy z 7 czołowymi uczelniami w kraju.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu korzysta z ponad trzystuletniego doświadczenia służąc Uniwersytetowi i miastu. Jej przyszłość to rozwijanie się w formie biblioteki hybrydowej łączącej w kontekst harmonijnie działającej instytucji elementy biblioteki tradycyjnej i elektornicznej, w której obowiązują zasady charakterystyczne dla uczącej się organiazacji.