plen

Creative Commons Zero w polskim prawie autorskim – analiza

W ramach Koalicji została opracowana analiza prawna Creative Commons Zero – CC0 – oświadczenia, za pomocą którego osoba przekazuje swoje prace do domeny publicznej i tym samym zrzeka się wykonywania wszelkich jej praw do utworu objętych przepisami prawa autorskiego na całym świecie, włączając w to wszelkie prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo.  Analiza miała na celu sprawdzenie czy na gruncie polskiego prawa autorskiego jest możliwe wdrożenie CC0. Dla analizy skuteczności CC0  podstawowe znaczenie ma fakt, że prawo to nie przewiduje możliwości zrzeczenia się praw autorskich lub pokrewnych (a w dalszej kolejności także praw sui generis do baz danych i innych praw.

Zakresem analizy objęto prawo autorskie i prawa pokrewne. Poza zakresem analizy pozostają inne uprawnienia i roszczenia jakie mogą przysługiwać osobie składającej oświadczenie CC0 i które zostały tam wyraźnie wymienione (np. prawo do wizerunku, inne dobra osobiste, roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji).

Opracowanie zawiera również propozycje rozwiązań zapewniających lub zwiększających skuteczność CC0 na gruncie polskiego prawa autorskiego, uwzględniające wyniki przeprowadzonej analizy.

Pobierz pełny tekst opracowania w formacie ODT.