plen

Rekomendacje otwartości publikacji dla sektora społecznego

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przyjęła rekomendację otwartości publikacji dla sektora społecznego. Rekomendacja, przygotowana przez zespół KOED-u, zawiera reguły otwartości, mające pomóc organizacjom pozarządowym w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy i skutecznie realizować statutowe misje.

Rekomendacja wyjaśnia zalety otwartych publikacji. Działanie w otwartym modelu pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału organizacji. Wśród argumentów formułowanych przez KOED jest zwiększanie poziomu dotarcia do beneficjentów, rozwijanie współpracy w ramach sektora, ułatwienie tworzenia nowych projektów, przyspieszenie procesu wdrażania wiedzy i jej aktualizowania, wreszcie – zapobieganie dublowaniu się wysiłków.

Rekomendacja zwraca uwagę na kilka rozwiązań dla organizacji sektora społecznego. Przede wszystkim jest to publikowanie informacji powstających w ramach projektów i codziennej działalności organizacji na otwartych zasadach. Otwartość na poziomie prawnym zagwarantowana przez wybór wolnych licencji to kolejny element w zaleceniach dla OFOP.

W dokumencie znalazły się także rekomendacje dla grantodawców,  którzy mogą mieć wpływ na sposób publikacji materiałów przygotowanych w finansowanych przez siebie projektach poprzez odpowiednie ukształtowanie regulaminów konkursowych i umów o przyznanie dotacji.