plen

Rekomendacje otwartości dla świata nauki

Koalicja Otwartej Edukacji opracowała Rekomendacje dla nauki polskiej dotyczące reguł otwartości. Celem Rekomendacji jest stworzenie jasnych reguł, które umożliwią instytucjom naukowym w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy w skutecznym realizowaniu statutowych misji.

Na poziomie rekomendacji ogólnych autorzy zwracają uwagę na następujące aspekty:

  1. Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być publicznie dostępne, gdy tylko jest to możliwe.
  2. Należy zapewnić jakość w elektronicznych publikacjach naukowych przez utrzymanie procesów ich recenzowania.
  3. Należy zwiększać swobodny dostęp do rezultatów badań naukowych w całej Europie.

Ponadto zostały sformułowane szczegółowe rekomendacje dla instytucji naukowych, instytucji rządowych, uczelni i osób nimi zarządzających, bibliotekarzy naukowych oraz grantodawców, donatorów i sponsorów nauki.

W skrócie można wymienić następujące korzyści płynące z rozwijania otwartości w nauce:

  1. Dla naukowców — open access daje większą widoczność w świecie, cytowalność i rozwój badań własnych.
  2. Dla instytucji to szansa na zwiększenie promocji, potencjału badawczego i przedstawienia dynamiki rozwoju.
  3. Dla kraju — otwartość generuje innowacje.
  4. Dla społeczeństwa — badania wydają się bardziej wydajne i skuteczne, kiedy pokazuje się osiągnięte rezultaty ważne dla nas wszystkich.

Pełny tekst Rekomendacji dla nauki polskiej dotyczące reguł otwartości do pobrania w formacie ODT.