plen

Ustawa o re-use informacji publicznej – stanowisko KOED

Publikujemy stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji ws założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jakie wysłaliśmy do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w odpowiedzi na proces konsultacji społecznych.

Doceniamy podejmowane przez Ministerstwo starania na rzecz uregulowania i wspierania ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. W odniesieniu do propozycji projektu nowej ustawy o re-use przyjęliśmy, że naczelną ideą kształtującą prace nad regulacją udostępniania i wykorzystywania jakichkolwiek zasobów publicznych powinna być zasada, aby treści wytwarzane w ramach instytucji państwowych i publicznych należały do wszystkich i mogły być swobodnie wykorzystywane zarówno do celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

W takiej perspektywie wprowadzanie możliwości pobierania dodatkowych opłat za udostępnianie informacji sektora publicznego oceniamy negatywnie. Zwracamy uwagę na fakt, że może to stać się barierą w skutecznym dostępie i wykorzystywaniu tych zasobów, a w przypadku bibliotek być sprzeczne z zasadą pobierania opłat wyłącznie na poziomie kosztów wykonania usługi (art. 14 ust. 3 ustawy o bibliotekach).

W stanowisku zwróciliśmy uwagę na potrzebę zdefiniowania pojęcia Domeny publicznej jako terminu, który  jest wykorzystywany w dyskusjach o kształcie prawa autorskiego i działalności bibliotek, archiwów czy muzeów lecz nie pojawia się ani w tekście ustawy ani w dyrektywie, która jest jego inspiracją.

Ustawa wprowadza obowiązek, w ramach którego podmiot publiczny „określać będzie sposób korzystania z informacji sektora publicznego […] zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniana utworów zależnych”. W pełni popieramy wdrożenie tej zasady, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność wspierania przez podmioty publiczne ponownego wykorzystywania utworów, które zostały przez nie wytworzone jako informacje sektora publicznego (wsparcie to przybierać może formę odpowiedniej polityki informacyjnej czy edukacyjnej).

Za zbędne uznaliśmy proponowane wprowadzenie do treści wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego pytania o cel ich wykorzystania. Informacje sektora publicznego – zgodnie z duchem nowej regulacji – mogą być wykorzystywane w dowolnym celu.  Zwróciliśmy również uwagę na niejasne definiowanie, jakie podmioty obowiązywać będzie proponowana regulacja (art .23a ust. 2 pkt 4).

Pełny tekst stanowiska KOED ws założeń projektu ustawy można pobrać tutaj (ODT).